índiz d'ocupación: Porcentaxe o valor absolutu qu’indica el grau d’ocupación d’un agospiu turísticu, o del conxuntu d’agospiu d’un llugar o una zona, pudiendo refirise a unidaes d’agospiu o places.

Cast.: índice de ocupación.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González