alófonu, -a, -o: Que fala una llingua materna o propia estremada de la llingua territorial propia del llugar onde vive. Cast: alófono.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil