dialeutoloxía: Rama de la llingüística qu’estudia les variedaes llingüístiques –sobre manera les xeográfiques

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil