llingua baxa: Llingua, qu’en situación de contautu llingüísticu y diglosia úsase en rexistros informales o coloquiales.

Cast.: lengua baja.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil